Mi’rac Hilyesi - Hilye-i Şerife Tablo Atlantis Tablo H11151
4 50
Çerçeveler
3 CM Çerçeveler  
Çerçeve 3103
3103
Çerçeve 3104
3104
Çerçeve 3804
3804
Çerçeve 3805
3805
4 CM Çerçeveler  
Çerçeve 4901
4901
Çerçeve 4902
4902
Çerçeve 4904
4904
Çerçeve 4905
4905
5 CM Çerçeveler  
Çerçeve 5002
5002
Çerçeve 5004
5004
Çerçeve 5302
5302
Çerçeve 5502
5502
Çerçeve 5504
5504
6 CM Çerçeveler  
Çerçeve 6001
6001
Çerçeve 6002
6002
7 CM Çerçeveler  
Çerçeve 7501
7501
Çerçeve 7502
7502
8 CM Çerçeveler  
Çerçeve 8201
8201
Çerçeve 8203
8203
Çerçeve 8204
8204
Çerçeve 8301
8301
Çerçeve 8302
8302
Çerçeve 8304
8304
Çerçeve 8305
8305
Çerçeve 8701
8701
Çerçeve 8703
8703
9 CM Çerçeveler  
Çerçeve 9301
9301
Çerçeve 9302
9302
Paspartular
Paspartu 301
301
Paspartu 302
302
Paspartu 304
304
Paspartu 305
305
Paspartu 306
306
Paspartu 307
307
Ebat Seçin
KDV Dahil
65.02 TL
Hilye-i Şerife
Ali HÜSREVOĞLU
Mi’rac Hilyesi - Hilye-i Şe... - H11151
  • Kod :
  • - Havalı koruyucu plastik ambalaj ile paketlenir.
  • - Olası darbelere karşı AHŞAP KASA'ya yerleştirilir.
  • - Koruyucu ahşap kasa sert mukavva malzeme ile kaplanır.
Bu alanda yer alan fotoğraflar örnek olarak kullanılmıştır. Kullanıcının ekran kalibrasyonu ve fotoğraf tekniklerine göre asıl ürün ile arasında ton farkı olabilir
Mİ’RÂC HİLYE-İ ŞERîFESİ
Ana konusu, Peyğamber Efendimiz’in İsrâ ve Mi’râcı olmak
üzere 26 Safer 1426 / 5 Nisan 2005 günü Cenâb-ı Hakk’ın lutf u keremiyle
yazılmıştır. Yazılış maksadı, Canlar cânı eşsiz Sevgili’yi birçok
yönleriyle tanıtmak ve anlatmaktır ve şefâatine nâiliyyet için dilekçe
sunmaktır. Eserin tezhibi müzehhib Hasan Türkmen tarafından
yapılmıştır.

Mİ’RÂC HİLYE-İ ŞERİFESİNİN KISA TANITIMI

Ana konusu Peygamber Efendimizin İsrâ ve Mi’râcı olan bu
Hilye-i şerîfe, geleneğe uygun olarak bir Besmele-i şerîfe ile başlamakta,
Mi’râc-ı Nebevînin başlangıç noktası Mescid-i Harâm olduğu için Besmele’nin
üzerinde bir Ka’be-i Muazzama minyatürü yer almaktadır. İsrâ yolculuğu
esnasında Medine-i Münevvere/Akik vadisine uğrayıp iki rek’at namaz kıldığı
için Mescid-i Nebevî sağ alt koltukta, isrânın bitiş noktası olan Mescid-i Aksâ
da sol alt koltukta yer almaktadır.Göbek kısmı merkezi İsm-i Celal ve İsm-i Nebî ile
başlamakta, onu Peyğamberimizin
gönderilişinin Allah’ın bir nimeti olduğunun anlatıldığı ayet(Tevbe/128)
çevrelemekte, onu Peyğamberimizin son peygamber olduğunu belirleyen (Ahzab/40)
ayeti çevrelemekte, Onu İsrâ/1 ve İsrâ/31-32. ayetleri çevrelemekte, onu
Mirac’ı anlatan Necm suresi/1-10. ayetler çevleremekte, onu İnşirah suresinin
tümü ile Âl-i Imran 81-82. ayetler çevrelemekte, bu halkaların tümünü “Şefâat
Yâ Rasûlellah” dileği süslemekte, aralarda Nübüvvet mührü damgasını
vurmaktadır. Bundan sonra Hazret-i Ali’nin anlatımı olan Hilye-i Şerîfe metni
yer almakta, metinden sonra Peyğamberimizin muhteşem özelliklerinden birkısmını
konu alan Salât-ı Tefrîciyye tamamlamaktadır. Kırmızı noktalar şeklinde
Peygamberimizin 96 kadar ism-i şerîfi yazılmış olup son halkada dilimler
şeklinde Hilye-i Şerîfe hakkında olduğu rivayet edilen hadis-i şerif yazılıdır.
Göbek kısmının dört köşesinde dört büyük halifenin isimleri, ayet yerinde ise
“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” meâlindeki Enbiya/107 ayet-i
celîlesi yazılıdır. Bitiş kısmında ise ateşe konulsa söndüğü rivayet edilen
Peygamberimizin on mucizesi yer almaktadır.

Hat: Ali Hüsrevoğlu Tezhib: Hasan TürkmenYazılış Tarihi: 5 Nisan 2005/İstanbul

1 BESMELE-İ ŞERÎFE

Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîm Anlamı: Rahman, Rahim Allah adıylaYazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalemMinyatür: Kâ’be-i
Muazzama

2 İSM-İ CELAL VE İSM-İ NEBÎ

Okunuşu: Allah celle celêluhu Muhammed aleyhisselêm Anlamı: Büyüklüğü sonsuz Yüce AllahMuhammed, O’na selam olsun.Yazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem

3 ÂYET-İ CELÎLE

Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîmlegad menne’llāhu
ale’l-mü’minîne iz bease fîhim rasûlen min
enfüsihim yetlû aleyhim êyêtihî we yüzekkîhim we yuallimuhumu’l-kitêbe
ve’l-hıkmete we in kênû min gablü lefî dalêlin mübîn. (Âlu Imran/164).
Sadaka’llāhu’l-azıym. We gāle teâlâ: legad cêeküm rasûlün min enfüsikum azîzün aleyhi
mê anittüm harîsun aleyküm. (Tevbesuresi/128)

Anlamı: “Rahman, Rahim Allah adıyla. Andolsun ki Allah mü’minlere
lutufta bulunup onları minnettar bırakmıştır: Kendi içlerinden onlara öyle bir
rasul gönderdi ki, onlara Allah’ın âyetlerini okuyor, onları temizleyip
arındırıyor, onlara Kitâb’ı ve Hikmet’i öğretiyor.Oysa ki onlar O’ndan önce
açık bir sapıklık/belirsizlik içindeydiler.” (Âlu Imran/164). Yüce Allah doğru
buyurdu. Yine Yüce Allah şöyle buyurdu: “ Andolsun size kendi içinizden onurlu
bir rasul gelmiştir. Sizi
rahatsız eden şey onu da üzer.Çok düşkündür size O.” (Tevbe suresi/128)

Yazı Türü: nesih/gubârîKalem:

4 ÂYET-İ CELÎLE

Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîm. Mê kêne Muhammedün ebê ehadin min ricêliküm we lêkin rasûlellāhi
we hâteme’n-nebiyyîn. We kêne’llāhu bikülli şey’in alîmen.” (Ahzab
suresi/40) Sadaka’llāh.
Anlamı: Rahman, Rahim Allah adıyla. Muhammed s sizin erkeklerinizden
hiçbirinizin babası değildir. O, Allah’ın rasulü ve nebîlerin sonuncusudur.
Allah her şeyi bilendir.” (Ahzab/40)
Allah doğru söyledi.

Tasarım: Fehmi EfendiYazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem
5 ÂYET-İ CELÎLE

Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîm. Sübhâne’llezî esrâ
biabdihî leylen min’el-mescidi’l-harâmi ile’l-mescidi’l-aksâ’llezî bêraknê
havlehû linüriyehû min êyêtinê, innehû
hüwe’s-semîu’l-basıyr. (İsrâ Suresi/1).
Sadaka’llāh. We gāle: welê taktülû ewlêdeküm haşyete imlâk, nahnu nerzuguhüm we
iyyêküm, inne katlehüm kêne hıt’en kebîran. Welê takrabû’z-zinê innehû kêne
fêhışeten we sêe sebîlen. Welê taktülû’n-nefse’lletî
harrame’llāhu illê bi’l-hakkı, wemen
kutile mazlûmen fegad cealnê liweliyyihî sultānen..” (İsrâ suresi/31-32)

Anlamı: Rahman, Rahim Allah adıyla.Bütün varlıkların tesbihi
o kudretedir ki kulunu bir gece ansızın Mescid-i Haram’dan çevresini
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya yürütmüştür. Bu, âyetlerimizden bir
kısmını O’na göstermek/O’nu âyetlerimizden biri olarak göstermemiz
içindir.Muhnakkak ki o da bu âyetlerimizi işiten ve görendir (İsrâ/1). Allah doğru söyledi. Yine buyurdu ki:
“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz
rızıklandırıyoruz. Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahdır. Zinaya
yaklaşmayın. Çünkü o iğrenç bir iştir. Tutulan yolların da kötüsüdür. Allah’ın koruma altına aldığı cana
haklı bir sebep yokken kıymayın. Kim haksızlıkla öldürülürse onun velisine söz
hakkı vermişizdir.” (İsra/31-32)

Yazı Türü: NesihKalem:

6 ÂYET-İ CELÎLE Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîm.we’nnecmi
izê hewê. Mê dalle sâhıbüküm wemê ğawê.
Wemê yentıku an’il- hewê. İn hüwe illê vhyun yûhâ. Allemehû şedîdü’l-guwê. Zû
mirratin. Fe’stewê. We hüwe bi’l-ufukı’l-a’lê. Sümme denê fetedellê. Fekêne
gābe gawseyn-i ev ednê. Fe evhâ ilê abdihî mê evhâ.” (Necm suresi/1-10) Sadeka’llāh.

Anlamı: Rahman, Rahim Allah adıyla. Andolsun inip çıktığı
zaman yıldıza/fışkırıp çıktığı zaman çimene/süzülüp aktığı zaman Ülker
yıldızına/aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene ki arkadaşınız
ne saptı, ne de azdı. O, kuruntudan, keyfinden konuşmuyor. İndirilmekte olan
bir vahiyden başka değildir o. Kuvvetleri çok müdhiş olan belletip öğretti onu
O’na. Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi en yüksek ufukta iken.
Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki
yayın beraberliği gibi, belki ondan daha yakın oldu. Böylece kuluna
vahyettiğini vahyetti.” (Necm
suresi/1-10) Allah doğru buyurdu.

Tasarım: Fehmi EfendiYazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem
7 ÂYET-İ CELÎLE

Okunuşu: Bismillêhirranmênirrahîm. Elem neşrah leke sadrake.
We wada’nê anke wizrake. Ellezî enkada zahrake.
We rafa’nê leke zikrake. Feinne me’al’usri yüsran inne me’al’usri yüsran. Feizê ferağte
fe’nsab. We ilê rabbike fe’rğab.” Sadeka’llāhu’l- azıym. We gāle rabbunê azze we
celle: We iz ehaze’llāhu mîsêka’n-nebiyyîne
lemê êteytüküm min kitêbin we
hıkmetin sümme cêeküm rasûlün musaddikun
limê meaküm letü’minünne bihi we letensurannehu gāle e ekrartüm we ehaztüm alê zêliküm ısrî gālû akrarnê gāle f’eşhedû we ene
meaküm min’eşşêhidîn. Femen tewellê
ba’de zêlike fe ülêike hümü’l-fêsikuun .(Âlü
Imran/81-82). Sadeka’allāhu’l-azıym.
We belleğa rasûluhu’l- azıymu’l-kerîmu’r-rahıym.

Anlamı: Rahman, Rahim Allah adıyla. “Açıp genişletmedik mi
senin göğsünü? İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü ki o belini çatırdatmıştı
senin. Ve yüceltmedik mi senin şânını? Demek ki zorluğun yanında bir kolaylık
mutlaka var. Aynı zorluğun yanında bir kolaylık daha mutlaka var. O halde bir
işten boşalın boşalmaz mutlaka bir başka işe koyulup yorul. Ve yalnız rabbına
yönelip doğrul!” (İnşirah suresinin tamamı).
Yine Yüce Allah şöyle buyurdu: “Ve unutma ki Allah peygamberlerden mîsaklarını
almış, şöyle demişti: Siz eKutab’dan ve Hikmet’den nasib verdim. Sonra size
elinizdekini doğrulayıcı bir rasul geldiğinde O’na mutlaka inanacak ve O’na
mutlaka yardım deceksiniz. Bunu kabul ettiniz ve ağır yükümü üzerinize aldınız
mı?” Kabul ettik dediler. O halde tanık olun, sizinle beraber ben de tanıklardanım” dedi. Tüm bunlardan sonra
yüz çevirenler fâsıkların ta
kendileridir.” (Âlü Imran/81-82).

Yazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem

8 DİLEK VE TEMENNÎ

Okunuşu: Şefâat yâ Rasûlellah Anlamı: Ey Allah’ın rasulü, şefâatını diliyorum. Tasarım: Fehmi EfendiYazı Türü: Sülüs Kalem:
9 Peygaberimizin NÜBÜVVET MÜHRÜ

Rivayetlere göre Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in sol küreği
üzerinde görülen nübüvvet mühründe şu cümlenin
yazılı olduğu bildirilmiştir: Okunuşu: tebahbah yâ Muhammed ente heysûrun tewecceh
haysü şi’te feinneke mansûrun

Anlamı: Sarsılma hiç ey Muhammed sen arslansın! İstediğin
yere yönel, Allah’ın yardımına mazharsın. (Bu beyt ve Nübüvvet mührü hakkında
geniş bilgi için bakınız: 1. İmam Süyûtî/El-Hasâisu’l-küb-râ, 1/59), 2.Prof.Ali Yardım/Peygamberimizin Şemâili/s: 71,
Damla yay.İst.1997, 3.Prof. Yaşar Kandemir/Canım Arzular Seni, s: 106, Erkam yay.1993
İst.

Tasarım: Fehmi EfendiYazı Türü: SülüsKalem
10-11 HİLYE-İ ŞERÎFE METNİ ve SALÂT-I TEFRÎCİYYE

Hazret-i Ali radıyallahu anh’den gelen bu metin aynen
alınmıştır. Meâli şöyledir: Hazret-i
Ali radıyallahu anh, Hazret-i Peyğamber
sallallahu aleyhi ve sellem’i tanımladığı zaman şöyle
anlattı: “Onun boyu ne çok kısa, ne
de çok uzundu. Orta boylu idi. Saçları
ne kısa kıvırcık, ne de düz uzundu.Kıvırcıkla düz arasında idi. Değirmi
yüzlü, duru beyaz tenli, iri ve
siyah gözlü, uzun kirpikliydi. İri
kemikli ve geniş omuzlu idi. Göğsü, ortasından karnına kadar kılsızdı.
İki avucu ve tabanları dolgundu.Düz değildi. Yürüdüğü zaman sanki yokuş aşağı
iner gibi rahatlıkla ilerlerdi. Sağına veya soluna baktığında bütün vücuduyla
dönerdi.İki omuzu arasında nübüvvetmührü vardı.Bu O’nun son peyğamber oluşunun nişanesi idi. O,
insanların en cömerd gönüllüsü,en yumuşak huylusu ve en arkadaş canlısı
idi.O’nu ansızın görenler O’nun heybeti
karşısında sarsıntı geçirirler, fakat yakından tanıyarak sohbetinde bulunanlar
O’nu herşeyden çok severlerdi. O’nun üstünlüklerini ve güzelliklerini anlatmaya çalışan bir kimse,“ben ne O’ndan önce, ne O’ndan sonra O’nun gibi
birini görmedim!” demekten kendini
alamazdı. Allah’ın salâ t ve selamı O’nun üzerine olsun.”

Hilye-i şerife metninden sonra en ruhlu bir şekilde
düzenlenmiş salevât-ı Şerîfelerden Salât-ı tefrîciyye diye bilinen salevât-ı
şerîfe yazılmıştır ki Peyğamber Efendimizin büyüklüğünü ve değerini en
belâğatlı bir şekilde anlatan salevât-ı şerîfedendir:

Okunuşu: Allahumme salli salâten kâmileten ve
sellimselâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü
bihil’ukadü ve tenfericü bihil-kürabu ve tukdâ bihil-havâicü ve tünâlü
bihirrağâibu ve husnul-havâtimu ve yüsteskal-ğamamu bivechihil-kerîm ve alâ
êlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biadedi kullü ma’lûmin lek. Anlamı: Yâ Allah! Bütün düğümlerin kendisiyle çözüldüğü,
bütün sıkıntıların kendisiyle açıldığı, bütün ihtiyacların kendisiyle yerine
getirildiği, ve bütün isteklere ve güzel sonlara bereketiyle ulaşıldığı ve
yağmur bulutlarının yüzü suyu hürmetine yüklendiği Muhammed aleyhisselama tam
bir salât ile salât ve tam bir selam ile
selam eyle. O’nun soyuna ve ashâbına her göz açıp kapattıkça ve her nefes
alınıp verildikçe ve senin için bilinene varsa hepsinin sayısınca rahmetin
içine al.

Yazı Türü: Nesih Kalem:
PEYGAMBERİMİZİN İSİMLERİnden bazıları

Hazret-i Ali’den rivayet edilen hilye metninin başladığı
hizadan başlamak üzere dizilmiştir:

12 Muhammed: Övülen, beğenilen, sallellāhu aleyhi ve selem13 Ahmed: Övülmeğe layık 14 Ahsen: Güzel, en güzel15 A’lâ: En üstün/ en yüce 16 İmam: önder, 17 Emîn: Kendisine güvenilen 18 Ümmî: her şeyi ana kaynağından alan 19 Êmir: Emredici, 20 Êyetullah: Allah’ın âyeti, mucizelerinden biri21 Burhan: Delil 22 Beşîr: Müjdeleyici/sevdirici 23 Belîğ: Bir şeyi en açık şekilde anlatan ve hedefine
ulaştıran24 Hanîf: Hiç puta tapmayan25 Hâtemu’l-enbiyâ: Peygamberlerin sonuncusu26 Habîr: Deneyimli27 Dâî: Hakk’a/islâma çağırıcı 28 Zû kuvve: Güçlü, kuvvetli29 Rahmetün-lil-âlemîn: Âlemlere rahmet30 Raûf : Çok şefkatli31 Rahîm: çok merhametli32 Rasûl: Gönderilmiş elçi 33 Sirâcun Münîr: Aydınlatan kandil 34 Şâhid: Olayları gören/başında bulunan35 Şehîd: Şehadet mertebesine sahib36 Sıdk: Doğruluğun kendisi 37 Tâhâ: Kur’an’da geçen isimlerinden biri 38 Urvetün vüskā: Tutunulacak sağlam kulp39 Azîz: Onurlu, şerefli40 Fadlullah: Allah’ın insanlığa/âlemlere ikramı41 Kademu sıdk: Doğruluğa ilk ayak basan42 Kerîm: Cömert43 Kêf hê yê ayn sâd: Kur’an’da geçen isimlerinden biri44 Mübeşşir: Müjdeleyici45 Mübîn: Her şeyi açık/seçik olan ve her şeyiaçıklayan46 Müddessir: Vahiyden sonra bürünüp sarınan47 Müzzemmil: Vahiyden sonra örtünen48 Müzekkir: Ögüt veren, hatırlatan49 Münzir: Uyarıcı, tehliyekiy olmadan haber veren50 Nebî: Peygamber, 51 Necmun sêkıb: Işığı karanlıkları delip geçen yıldız,52 Nezîr: Uyarıcı53 Nûr: Işık/ ışık saçan54 Nûn: Marifet deryasının balığı55 Hüdâ: Yol gösterici56 Veliyy: Allah’ın dostu57 Hâkim: Yönlendirici, yönetici58 Zikr: Hatırlatma59 Râzî: Allah’ın hükmüne râzı olan60 Refîu’z-zikr: Şânı yüce61 Sêcid: Allah’a secde eden,62 Sâbir: Sabreden/sabırlı, 63 Safûh: İnsanların hatalarından geçiveren,64 Âbid: Kendini ibadete veren, 65 Alîm: Bilgili, 66 Afuvv: Afvedici,67 Ğâlib: Düşmanlarına galib gelen68 Mütebettil: Dünyadan kesilip kendini ibadete veren,69 Müzekkî: İnsanları kötülüklerden temizleyen,70 Mü’min: Güven veren, 71 Muvakkar: Saygı gören/kendisine saygı duyulan, 72 Müeyyed: Hakk tarafından desteklenen,73 Etkā: Allah’a tam itaat eden,75 Eberr: Kendisinden daha iyisi bulunmayan, 76 Asdak: en doğru insan, 77 Ecved: En kaliteli/şahsiyeti yüksek insan, 78 Eşcau’n-nês: İnsanların en kahramanı, 79 Ekrem: En şerefli, en cömert,80 İklîl: 81 İmâmu’l-enbiyâ: 82 İmâmu’l-müttakîn: Müttakîlerin önderi,83 Eman: Sığınılan 84 Emîn: Kendisine güvenilen85 Evvâh: çok âh eden,86 Bârr: Çok iyi,87 Tekıyy: Müttakî, Allah’a tam itaat eden,88 Hâtem: Mühür, 89 Hâşir: İnsanları toplayıcı,90 Hâmid: Hamdeden, 91 Habîbullah: Alla’ın sevdiği insan, 92 Huccet: Sözü ve davranışı delil olan,93 Hasîb: Sevilen, sayılan,94 Hafîz: Hakları ve hatırları koruyan,95 Hakîm: İncelikleri bilen ve yöneten/yönlendiren96 Halîm: Yumuşak/tatlı huylu,97 Hâşı’: Allah’dan ürperti duyan, 98 Halîlullah: Allah’ın dostu,99 Halîfetullah: Allah’ın halifesi,100 Dâfi’: Savunan, 101 Râfi’: Yücelten, 102 Rasûlurrahme: Rahmet peygamberi,103 Rûhu’l-hakk: Gerçeğin ruhu,104 Zâhid: Dünyaya değer vermeyen,105 Zekiyy: Zeki, kötülüklerden temizlenmiş olan,106 Sêbık: Herkesten öne geçen, 107 Seyfullah: Allah’ın kılıncı.

Yazı Türü: Sülüs Kalem:
108-109 Hilye-i şerife hakkında olduğu rivayet edilen bir
hadis-i şerif iki parçada yazılmıştır:

108’in okunuşu: men raê hılyetî min ba’dî fekeennemê
raênî we men raêhê şewkan ileyye fegad harrame’llāhu aleyhi’n-nâra ve ye’menu
min fitneti’l-kabri 109’un okunuşu: welê yuhşeru uryênen fî
yewmi’l-haşri we’l-karâr. Sadeka rasulullah fîmê gāle ve nataka habîbullahi’l-meliki’l-müteâl.

108 in anlamı: “Kim benden sonra benim hilyemi görürse beni
görmüş gibi olur. Kim de benim Hilyeme bana özlem duyarak bakarsa Allah ateşi
ona haram kılar ve kabir fitnesinden kurtulur
109 un anlamı: ve haşir ve karar gününde çıplak olarak haşrolunmaz. Rasulullah
doğru söyledi, Kâinatın sahibiYüce Allah’ın sevgilisi gerçeği duyurdu.

Yazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem

110 Ebu Bekr Sıddıyk radıyallahu anh111 Umer radıyallahu anh112 Usmân radıyallahu anh113 Ali radıyallahu anh

Yazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem5mm

114 ÂYET-İ CELÎLE

Okunuşu: wemê erselnêke illê rahmeten lil’âlemîn Anlamı: Seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ suresi/107)

Yazı Türü: Yazı Türü: SülüsKalem

115 PEYGAMBERİMİZİN ON MUCİZESİ

Anlamı: Hamd, tek Allah’a mahsusdur. Salât ve selam da
kendisinden sonra peygamber bulunmayan Zât’adır. Hazret-i Peygamber sallallahu
aleyhi ve sellem’in mucizelerinden on tanesi vardır ki, kim evine asarsa ateşle
yanmaz, kim ateşe koyarsa da Allah’ın
izniyle ateş söner.

Bunlardan Birincisi: Gölgesi hiçbir zaman yere düşmemiştir.İkincisi: Küçük abdesti hiçbir zaman yerde görülmemiştir.Üçüncüsü: Hiçbir defa esnememiştir. Dördüncüsü: Hiçbir zaman ihtilam olmamıştır. (Çünkü ihtilam
Şeytanın sığaması ile olur. Peygamberlere ise şeytan dokunamaz.) Beşincisi: Üzerine hiçbir zaman sinek konmamıştır.Altıncısı: Gözleri uyur fakat kalbi uyumaz.Yedincisi: Önünden nasıl görürse arkasından da aynı şekilde
görürdü.Sekizincisi: Bindiği hiçbir hayvan ondan ürkmemiştir.Dokuzuncusu: Sünnetli olarak doğmuştur.Onuncusu: Bir topluluk içinde oturduğu zaman omuzları onlar
içinde en yüksek dururdu. Allah’ın
salatı, selamı O’na,aile efradına, soyuna ve ashabına ve kıyamete kadar
onlara en güzel şekilde uyanlara olsun.

Yazı Türü: NesihKalem:
116 Ravza-i Mutahhara minyatürü117 Mescid-i Aksâ minyatürü

BU ÇALIŞMA HAKKINDA

Ali Hüsrevoğlu, dev hattatlarımızdan Fehmi Efendi(1860-1915)
ye aid olan ve şu anda biri Medine-i Münevvere/Mescid-i Nebevî/Ashâb-ı Suffe
duvarında asılı bulunan, diğeri bir zamanlar Afyonkarahisarlı merhum işadamı
Ahmed Akosman Bey’in özel koleksiyonunda, diğer üçü de bir Musevi
koleksiyoncunun özel koleksiyonunda bulunan beş büyük Hilye-i Şerife’den
fevkalade etkilenmiş ve bir benzerini meydana getirme arzusunu yıllarca içinde taşımış, bu konudaki samimi arzusu ve duaları Cenab-ı Hak
tarafından kabul edilerek 26 Safer 1426/5 Nisan 2005 Salı günü gecesi saat
24.00 de yazılma işinin tamamlanmasına muvaffak kılınmıştır. Eserin tezhibi
Muhterem Hasan Türkmen Bey tarafından yapılmış, eserin konusu ile ilgili
minyatürler ilave edilerek esere farklı bir zenginlik katılmıştır. Çalışma, hattatın kemoterapi
aldığı döneme rastlamış, Küçük Çamlıca’daki atölyesinde tamamlanmıştır.

Oturma Odası

Ofis

Yatak Odası

E-Posta Adresiniz Yayınlanmayacaktır
Tüm Bilgileri Doldurmanız Gerekiyor
Bu tabloya henüz yorum yapılmadı

Atlantis Tablo

Kaliteli Kanvas Tablonun Tek Adresi

Kanvas Tablo Nedir ?

Kanvas tablo 360-400 gram 100% pamuklu kumaşa Hp makinelerde yaptığımız inkjet baskıdır. Sonrasında usta eller tarafindan ahşap kasnağa gerilir, İsteğe göre çerçeveli ya da çerçevesiz olarak kullanılır.

Baski sonrasinda ozel laminasyon sayesinde tablolar toz ve nemden etkilenmeden temizlenebilir.
Tanıtım Videosu için Tıklayınız.

3-4 cm kalınlığında ahşap şasi.
(Mini Kanvaslarda 2 cm)
Askı aparatı olmadan rahatlıkla asılabilir. Şasinin Yanları resim devam eder bir biçimde bezle kaplanır. (Ahşap görünmez) Ucuza satılan yerlerden alınan tablolarda kanvas bezin ve kasnağın kalitesi kötü olacağı için kısa bir zaman sonra solma ve şaside yamulma olabilir. Bunun sebebi kurutulmamış ağaç kullanılmasıdır.

Çerçeveli yada Çerçevesiz Tablo Farkı nedir ?


Mi’rac Hilyesi - Hilye-i Şerife  atlantis kanvas tablo

Çerçevesiz kanvas tablo, ahşap şasinin üstüne baskı yapılmış bez gerdirilerek üretilir. Çerçeveli tabloda da aynı ahşap şasiye gerildikden sonra seçilen çerçeve tablonun etrafına montajlanır.

Çerçeveli tabloda paspartu seçeneği de mevcuttur. Paspartular tablolara derinlik katarak zenginleştirir.

Çerçeve Tablo Türleri

Ahşap ve Lamine Çerçeve:
Lamine Çerçeveler ahşap çerçeevlere göre fiyatları daha cazip olduğu için tercih edilmektedir. Tablonun türüne göre klasik ve modern olmak üzere iki çeşit çerçeve tabloya uygulanabilir.

Çerçeveler tablonuzun daha gösterişli ve şık bir görünüm kazanmasını sağlar. Atlantis tablo bir çok lamine çerçeve modellerini sizlerle buluşturdu.

Modern Kasa Çerçeve

Adından anlaşılabildiği üzere tablo çerçevenin işine oturtularak montajlanır. Derinlik hissi veren bir görüntü oluşturur. Son yıllarda oldukça popüler olan bu model tablolara dinamik ve modern bir hava oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Kasa çerçeve, modern çerçevelere örnek gösterilebilir.

Klasik Çerçeve

Eski Zamanlardan bu yana popülerliğini kaybetmemiş, klasik tarzdaki çerçeve ürünümüzdür.Bu üründe ahşap çerçeve motiflerini, günümüz klasik çizgileri ile birleştirerek kaliteli ve şık bir ürün sunmaktayız.

Aldığınız çerçeveli ürünün ilk deformasyona uğramaması için tablonuzu doğrudan güneş ışığı alan yerlere asmayınız. Isıtıcı cihazların çok yakınında olmamasına Dikkat Ediniz. Nem ve rutubet olmayan bir duvarda durmasına özen gösteriniz.

Çerçeve Temizliğini ise yumuşak nemli bir bez ile fazla bastırmadan silerek yapabilirsiniz.

Mi’rac Hilyesi - Hilye-i Şerife  atlantis kanvas tablo tablo, canvas tablo, kanvas tablo, tuval baskı, hat yazısı, hat sanatı,
Hilye-i Şerife